Turkiska Ungdomsförbundet
Turkiska Ungdomsförbundet

Sidan är under uppbyggnad!

Om TUF

I Sverige finns ca 50 000 turkar av vilka ungefär hälften är ungdomar mellan 7-25 år. De flesta invandrade till Sverige under 60 -och 70-talet i hopp om att tjäna ihop tillräckligt mycket för att en dag återvända till Turkiet. Men nu börjar den tredje generationen turkiska ungdomar växa upp i Sverige. Samhällsklimatet och arbetsmarknaden är inte längre densamma. Situationen har förändrats på både gott och ont. Förr fanns det gott om jobb, idag är det desto svårare att hitta ett fast arbete, men däremot har möjligheterna och viljan att studera utvecklats i en positiv riktning bland turkiska ungdomar.Turkiska Ungdomsförbundet (TUF) bildades 1983 som en kommitté under Turkiska Riksförbundet med utgångspunkten att samla turkiska ungdomar under ett tak. Sedan 1995 är TUF en självständig organisation.

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024: 15 juni 2024 kl 12.00! Kontakta info@tuf.nu för mer info och anmälan.

Välkomna!

Mål & Strategi

TUFs mål är på kort sikt:

 • Bli ett starkare förbund med hjälp av våra lokala föreningar och medlemmar.
 • Gradvis öka antalet medlemmar på såväl lokal som riksnivå.
 • Arbeta för våra ungdomsorganisationers självständighet.
 • Ha aktiva och driftiga arbetsgrupper.
 • Öka de kulturella aktiviteterna.
 • Öka intresset för politiskt arbete bland turkiska ungdomar.
 • Öka turkiska ungdomars kunskap om organisationslivet i Sverige.


 • På lång sikt:
 • Stärka Nordisk Turkiska Ungdomsförbundet (NTUF).
 • Stärka vårt inflytande i Sverige och Turkiet.
 • Bilda ett större nätverk genom att finna nya och fler samarbetspartners i Europa.
 • Främja aktiviteter såsom sommarskolor och lägerverksamhet.
 • Inom 10 år bilda Europeisk Turkiska Ungdomsförbundet (ETUF).


 • Strategi
 • Genomföra fler aktiviteter inom bl.a. idrott, kultur, media och ledarskap.
 • Informera om TUF: s verksamhet i skolor och våra lokala föreningar.
 • Öka och stärka kommunikationen med medlemmar, föreningar och samarbetspartners som t ex ABF, Ungdomsstyrelsen och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).
 • Uppmuntra turkiska ungdomar att bli aktiva i politiska organisationer. Starta nya projekt.
 • Belöna aktiva och ambitiösa ungdomar.
 • Syfte & Vision

  Syfte

  Vår uppgift är att, i hela landet, samla turkiska barn och ungdomar till en meningsfull och stimulerande verksamhet. Vi ska främja en samexistens mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället i en ömsesidig tolerans. Vi ska värna om alla människors rätt att fritt utöva samt utveckla sin kultur och samtidigt främja turkiska ungdomars behov av att bevara sin kulturella identitet.  Vision

  Vår vision är att bli en av de bästa organisationerna i Europa på att ta fram integrationsfrämjande metoder och åtgärder.

  Stadgar

  1) NAMN

  Förbundets namn är Turkiska Ungdomsförbundet (T.U.F) eller Isveç Türk Gençlik Federasyonu (I.T.G.F).

  2) OMFATTNING OCH UPPGIFTER

  Turkiska Ungdomsförbundet har till uppgift att i hela landet samla turkiska barn och ungdomar till meningsfull och stimulerande verksamhet i enlighet med förbundets syften och mål.

  3) SYFTE OCH MÅL

  Förbundet skall främja en samexistens mellan den turkiska gruppen och det svenska samhället i en ömsesidig tolerans.

  Förbundet skall värna om alla människors rätt att fritt utöva och utveckla sin kultur, samt också främja turkiska ungdomars behov av att bevara sin kulturella identitet.

  Förbundets mål är förverkligandet av de demokratiska fri – och rättigheterna enligt Sveriges Grundlag, samt att:

  främja barn och ungdomars demokratiska fostran,

  främja jämställdhet mellan könen,

  främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,

  ge barn och ungdomar en meningsfull fritid,

  engagera fler ungdomar i föreningslivet,

  motverka alla former av drogmissbruk, våld och främlingsfientlighet,

  verka utan partipolitiska bindningar.

  4) MEDLEM

  Medlem är den lokalförening som har anslutit sig till förbundets syften, mål och stadgar samt har betalat medlemsavgift, redovisat verksamhetsberättelse och medlemslista för innevarande verksamhetsår. Medlem skall även acceptera kravet på att vara bidragsgrundande för förbundet. Medlem som skadar förbundets anseende eller inte rättar sig efter förbundets syften, mål och stadgar kan uteslutas av förbundsstyrelsen.

  5) MEDLEMSKAP

  Den förening som uppfyller nedanstående krav kan ansöka om medlemskap.

  Egen styrelse

  Stadgar

  Ekonomi

  Organisationsnummer

  Föreningars ansökan om medlemskap godkänns av årsmötet

  5b

  Den sektion som uppfyller nedanstående krav kan ansöka om sektionsmedlemskap:

  Egen styrelse

  Stadgar

  Är ansluten i en av Turkiska Ungdomsförbundets medlemsföreningar

  Minst 5 medlemmar som är mellan 6-25

  Sektionsmedlemmar har rösträtt på medlemsföreningens årsmöte som sektionen är ansluten till.

  Sektionens ansökan om medlemskap godkänns av förbundsstyrelsen

  6) ÅRSMÖTE

  Mom 1

  Förbundets högsta beslutande organ är förbundets årsmöte.

  Mom 2

  Förbundets ordinarie årsmöte skall hållas varje år före september månads utgång. Kallelse skall bekantgöras minst sex (6) veckor före årsmötet. Nomineringar till styrelseledamotsposten och ordförandeposten skall inkomma till valberedningen senast fyra (4) veckor före årsmötet. Valberedningens förslag skall vara offentliggjort senast två (2) veckor före årsmötet.

  Mom 3

  Extra årsmöte för förbundet skall avhållas då förbundsstyrelsen och/eller revisorerna finner det påkallat eller då minst 1/3 av föreningarna gör skriftlig framställning om det. Kallelse till extra årsmöte skall bekantgöras minst två (2) veckor före årsmötet.

  Mom 4

  Vid förbundets ordinarie årsmöte skall följande behandlas:

  Val av ordförande att leda förhandlingarna

  Val av justeringsmän, och rösträknare

  Val av sekreterare för förhandlingarna

  Genomgång av röstlängd

  Anmälan av övriga frågor som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling

  Fastställande av dagordning

  Godkännande av årsmötets utlysning

  Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat och balansräkningar för räkenskapsåret

  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

  Beviljande av ansvarsfrihet

  Förslag från styrelsen (propositioner)

  Förslag från medlemmar och föreningar (motioner)

  Val av förbundsordförande för en tid av ett år

  Val av minst sex (6) övriga ledamöter och två (2) suppleanter

  Val av två (2) verksamhetsrevisorer och en (1) suppleant

  Val av valberedning om två (2) ledamöter, varav en (1) sammankallande

  Fastställande av förbundsavgift för nästkommande verksamhetsår

  Övriga frågor som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling.

  Mom 5

  Valda ombud och förbundsstyrelsens ledamöter har rösträtt vid förbundets årsmöte. Styrelsens ledamöter får inte deltaga i omröstning om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

  Mom 6

  Till revisor får inte väljas person som står i beroendeställning till förbundets tjänstemän eller styrelsens ledamöter.

  Mom 7

  Valberedningen har i uppgift att följa arbetet i styrelsen under året och sedan i god tid före representantskapet presentera sitt förslag till ny styrelsen, samt revisorer. Förslaget ska vara offentliggjort senast två (2) veckor före representantskapet. Valberedningen har också till uppgift att komma med förslag med medlemmar till styrelsen.

  7) MOTION

  Enskild medlem och medlemsföreningar har rätt att lämna in motion till förbundets ordinarie årsmöte. Motion skall lämnas till förbundsstyrelsen minst fyra (4) veckor före årsmötet.

  8) FÖRBUNDSSTYRELSEN

  Mom 1

  Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ när förbundets årsmöte inte är samlad. Förbundsstyrelsen skall bestå av förbundsordförande, och de av förbundets årsmöte valda övriga ledamöter. Ordföranden i TUF Distrikt Stockholm och Svensk Turkiska Ungdomarnas Distriktsorganisation i Västra Götaland är ständigt adjungerad.

  Adjungerad ledamot har yttranderätt, förslagsrätt och rätt att till protokollet anteckna avvikande mening.

  Mom 2

  Förbundssekreteraren är förbundsstyrelsens sekreterare och verksställande ledamot.

  Ledamot får inte delta i beslut som rör honom/henne personligen.

  Mom 3

  Förbundsstyrelsen har till uppgift att:

  senast fem (5) veckor efter förbundets ordinarie årsmöte hålla konstituerande sammanträde och då utse verkställande utskott om minst tre (3) ledamöter,

  verka för god planering, utformning och utbredning av förbundets verksamhet och stödja föreningar i deras arbete,

  verka för utbildning av administrativ personal,

  tillsätta förbundssekreterare och anställa övrig förbundspersonal,

  förvalta förbundets egendom och ansöka om statsbidrag och andra för förbundet aktuella bidrag,

  samla föreningarna till diskussion och information om verksamheten,

  hålla god kontakt med samverkande organisationer,

  kalla föreningsstyrelserna till sammanträde då förhållandena så kräver,

  hålla sig informerad om föreningarnas verksamhet och ekonomi och att därvid vid behov granska redovisningshandlingar, kontrollera bokföring och i övrigt vidtaga de åtgärder som kan vara nödvändiga. Förbundsstyrelsens granskningsverksamhet och ingripande utföres av förbundssekreteraren och den eller de personer styrelsen finner lämpade därtill,

  vid behov ingripa i föreningars verksamhet och om så fordras utse interim styrelse,

  tillvarata medlemmarnas intresse gentemot myndigheter och andra organisationer i samverkan med övriga tänkbara samarbetsorganisationer,

  främja och arbeta för förbundets självständighet gentemot andra organisationer.

  9) VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

  Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar ett kalenderår. De av förbundets årsmöte valda revisorerna skall granska förbundets verksamhet och förvaltning. Revision skall ske enligt de revisionsanvisningar som gäller för Turkiska Ungdomsförbundet och i övrigt följa god revisionssed.

  10) RÖSTRÄTT

  Vid alla röstningar inom Turkiska Ungdomsförbundet har varje närvarande röstberättigad en röst. Vid lika röstetal har röstberättigad mötesordförande utslagsröst utom vid personval. Då skall frågan avgöras genom lottning. Vid votering skall personval avgöras genom sluten omröstning varvid valsedel skall upptaga lika många namn som valet avser.

  Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

  Föreningarnas rösträtt till förbundsårsmötet bestäms på följande sätt:

  20-100 Föreningsmedlemmar 2 delegater

  101-200 Föreningsmedlemmar 3 delegater

  201-300 Föreningsmedlemmar 4 delegater

  301-400 Föreningsmedlemmar 5 delegater

  401-500 Föreningsmedlemmar 6 delegater

  501-600 Föreningsmedlemmar 7 delegater

  601-700 Föreningsmedlemmar 8 delegater

  701-800 Föreningsmedlemmar 9 delegater

  801- Föreningsmedlemmar 10 delegater

  11) STADGAR

  För ändring av dessa stadgar fordras beslut av förbundets årsmöte med 2/3 majoritet.

  Tolkningstvist rörande stadgan hänskjutes till förbundsstyrelsen för avgörande eller i sista hand till förbundets årsmöte.

  12) UPPLÖSNING

  Upplösning av förbundet kan inte ske så länge minst 1/3 av föreningarna önskar fortsätta verksamheten. Vid upplösning överlämnas alla tillgångar till annan ideell organisation enligt förbundets senaste årsmötesbeslut.

  Styrelse

  İrem Hafif, Ordförande

  Esin Yasar, Vice ordförande

  Seda Gorgulu, Sekreterare

  İlker Onal, Kassör

  Pelin Emin, Styrelseledamot

  Chagla Ceken, Styrelseledamot

  Melis İrem Okur, Styrelseledamot

  Melike Nur Kısa, Styrelseledamot

  Tolga Önal, Styrelseledamot

  Kadir Akif Basli, Styrelseledamot

  Gokce Nur Unver, Suppleant

  Tanem Serbulent, Suppleant

  Kontakta oss
  • Address Banérgatan 77, 115 53 Stockholm, Sweden
  • Email info@tuf.nu